Các loại ngũ cốc: Lạc đen, đỗ đen, đỗ xanh, đỗ tương, đỗ đỏ

Thu mua đòng đòng Lúa Đen

Thu mua các loại gạo

Các loại nông sản sấy

Nông sản VFARM

037 2222 112

Kỹ thuật cây trồng

098 2222 036