OLIGO CHITOSAN: TRỊ NẤM, VI KHUẨN, TUYẾN TRÙNG, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG

Liên hệ

KẾT QUẢ XỬ LÝ THÀNH CÔNG BỆNH VÀNG LÁ, THỐI RỄ, GREENING, CHẾT KHÔ CÀNH... TRÊN CÂY CÓ MÚI THEO QUY TRÌNH CỦA NÂNG TẦM GIÁ TRỊ VIỆT

KẾT QUẢ XỬ LÝ THÀNH CÔNG BỆNH VÀNG LÁ, THỐI RỄ, CHẾT NHANH, CHẾT CHẬM TRÊN CÂY TIÊU, BỊ NẤM, VI KHUẨN, CHẾT KHÔ CÀNH... VÀ TRÊN CÁC LOẠI CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY CHÈ THEO QUY TRÌNH CỦA NÂNG TẦM GIÁ TRỊ VIỆT

KẾT QUẢ XỬ LÝ THÀNH CÔNG CÁC BỆNH TRÊN CÂY LÚA, RAU MÀU, HOA CÁC LOẠI... THEO QUY TRÌNH CỦA NÂNG TẦM GIÁ TRỊ VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zalo